Τέσσερις ορισμοί με βάση τις συστάσεις του ΠΟΥ και του NCEP συγκρίθηκαν. Όλοι οι ορισμοί που προσδιορίζονται άτομα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη κατά τη διάρκεια της 4-ετών παρακολούθησης (ποσοστά πιθανοτήτων = 5,0 - 8,8). Ο ορισμός του ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων αναλογία μέσης-ισχίων \u0026 ugg greece gt? 0.90 ή Δείκτης Μάζας Σώματος \u0026 gt? Ή = 30 kg / m (2) ήταν το πιο ευαίσθητο (0,83 και 0,67) και λιγότερο συγκεκριμένες (0,78 και 0,80) κατά τον εντοπισμό των 47 και 51 διαδεδομένη περιστατικό περιπτώσεις διαβήτη. Οι υπόλοιποι 13 ασθενείς (11,1%) κρίθηκαν μη συμμορφούμενα. Υπήρχε μια στενή σχέση μεταξύ του χαρακτηρισμού του έλκους κατά την έναρξη και τόσο χρόνο επούλωσης (Ρ \u0026 lt? 0.001 chi (2)-τεστ) και του ακρωτηριασμού (P \u0026 lt? 0.001? Συντελεστής συσχέτισης spearman). Υπήρξε θετική συσχέτιση μεταξύ της ugg greece διάρκειας έλκος σε παρουσίαση και χρόνο επούλωσης (Ρ \u0026 lt? 0,02), UT κατηγορία (P \u0026 lt? 0,01), της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (P \u0026 lt? 0,02) και τον ακρωτηριασμό (P \u0026 lt? 0,04) .CONCLUSIONS: Ώρα για την επούλωση και την επίπτωση του ακρωτηριασμού ήταν συγκρίσιμες με εκείνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως για μη αφαιρούμενες συσκευές. HBOT ξεκίνησε με 48 ώρες καθυστέρηση μειωμένο μέγεθος εμφράγματος, βελτιώνονται νευροσυμπεριφορικής ελλείμματα και αυξημένη έκφραση πρωτεΐνης CREB, με αποτέλεσμα αυξημένες πολλαπλασιασμοί ugg greece των κυττάρων στον ιππόκαμπο και περι-εμφράγματος περιοχή, την ημέρα 14 και ημέρα 28 μετά MCAo. Στην οξεία πείραμα pMCAo οδήγησε σε εγκεφαλικό έμφρακτο και λειτουργική επιδείνωση και μειωμένη έκφραση του εγκεφάλου ΡΡ1-γ, η οποία οδήγησε σε αυξημένη φωσφορυλίωση και ουβικιτινίωση του CREB 24 ώρες μετά MCAo. Ωστόσο ugg greece ΥΘΟ χορηγήθηκε 3 ώρες μετά την ισχαιμία αντιστραφεί αυτά τα μοριακά γεγονότα και είχε ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του CREB, εμφράγματος μείωση του μεγέθους και νευροσυμπεριφορική βελτίωση. Αυτό ισχύει και για τις ομάδες που φορούν φακούς (HiFL-L: -1,81 ± 0,73 D έναντι Hibs-L: -1,45 ± 0,99 D, P \u0026 gt? 0,05? LoFL-L: -2,58 ± 0,65 D έναντι Lobs-L: -2.29 ± 0.50 D, P \u0026 gt? 0,05). Παρ 'όλα αυτά, τα ζώα κάτω από φωτισμό υψηλής έντασης παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη υπερμετρωπική μετατόπιση σε σχέση με ugg greece εκείνες κάτω από φωτισμό χαμηλής έντασης (HiFL έναντι LoFL: P \u0026 lt? 0,01? Hibs έναντι Lobs: P \u0026 lt? 0,05). Ομοίως, μια σημαντικά μικρότερη μυωπική μετατόπιση παρατηρήθηκε με περισσότερο φως στην κατάσταση του φακού (HiFL-L έναντι LoFL-L: P \u0026 lt? 0,05? Hibs-L έναντι Lobs-L: P \u0026 lt? 0,05) .CONCLUSIONS: ugg greece Σε ινδικά χοιρίδια, φασματικά καρφιά φως και ευρέος φάσματος έχουν παρόμοιες επιπτώσεις στους φυσικούς διαθλαστική ανάπτυξη και την αρνητική αντιστάθμιση του φακού. Η διαφορά στο διάμεσο TTP ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των ασθενών που είχαν λάβει προηγούμενη επικουρική χημειοθεραπεία (9,2 V 7,0 μήνες? P = 0,043, προκαθορισμένη ανάλυση υποομάδας). Ρυθμός αντικειμενικής ugg greece ανταπόκρισης ήταν υψηλότερο στο σκέλος συνδυασμού (41,1% έναντι 23,6%? P = 0,011). Οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες 3-4 σχετίζονται με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες (συνδυασμός / εικονικό φάρμακο) ήταν η διάρροια (10,8% / 0%), κόπωση (10,8% / 5,4%), στοματίτιδα (12,6% / 1,8%), βλεννογονίτιδα (9,0% / 0%), εξασθένιση (7,2% / 0%), και η υπέρταση (4,5% / 0%).